หน่วยพัฒนานักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ “วันนักกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยพัฒนานักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาที่ได้เสียสละในการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และชุมนุมต่างๆ  ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีกิจกรรมดีเด่นในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่นักศึกษา ในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับทางคณะฯ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้กระทำความดี ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา และสนใจการทำกิจกรรมมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม “วันนักกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565” เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีกิจกรรมดีเด่น ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักศึกษาได้รู้จักกับกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างไรก็ตาม การมอบรางวัลนี้ เป็นการเชิดชูและสนับสนุนนักศึกษาให้กระตือรือร้นและมีความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การบริหารจัดการ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การบริหารเวลา การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้และพัฒนาตนเองและอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีจิตอาสาและสนใจการทำกิจกรรมมากขึ้น www.en.kku.ac.th

Scroll to Top