สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 27

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร
                 โดยในช่วงเช้ารับลงทะเบียน และกิจกรรมในช่วงก่อนพิธีเปิดการอบรม ทำแบบประเมินความคาดหวังก่อนการอบรม (BAR) เพื่อพัฒนาหลักสูตรในอนาคต และทำการทดสอบก่อนการอบรม (Pretest) ผ่าน Google Form และ พิธีเปิดการอบรมโดยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ให้เกียรติเป็นประธานในพีธีเปิดการอบรม
                 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.รัชตวรรณ ศรีตระกุล และ อาจารย์สุพัตรา ไกรโสภา โดยหลักสูตรกล่าวถึง การนิเทศให้เหมาะสมกับพยาบาลที่เป็นคนรุ่นใหม่ gen z ,y โดยให้ใช้บทบาทของผู้ให้การศึกษาและสร้างเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อง่ายต่อการประเมินและปฏิบัติตามได้อย่างง่าย โดยการประเมินผลและการวัดสมรรถนะโดยใช้การนิเทศ ควรจะประเมินปีละ2 ครั้งเป็นอย่างน้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ท้ายชั่วโมง กิจกรรม workshop การนิเทศที่ใช้บ่อยและจำเป็นสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยในหน่วยงานที่คัดสรร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 112 คน จาก 37 โรงพยาบาล 30 จังหวัดทั่วประเทศไทย
ภาพโดย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
ข่าวโดย ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต

Scroll to Top