โค้งสุดท้าย รีบสมัครด่วน ! สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 18 – 19 มี.ค. 2566

รีบสมัครด่วน ! สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 (National Open Class 16th) ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ Hybrid ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


    ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 (National Open Class 16th) โดยจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 และ วันอาทิตย์ที่19 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ Hybrid (ทั้งออนไซต์และออนไลน์) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมภายในงานหลากหลายเช่น การเปิดชั้นเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมการสอนจากต่างประเทศ และครูไทยที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (TLSOA) การบรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเสวนา โดยศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียนในการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (TLSOA) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงระบบ และ โดยบุคลากรทางการศึกษาที่นำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (TLSOA) ไปใช้ในภาคปฏิบัติการนำเสนอสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างนวัตกรรม TLSOA (Thailand Lesson Study incorporated Open Approach) และนิทรรศการเสมือนจริง(Virtual Exhibition) จากโรงเรียนในโครงการฯ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (TLSOA)
   

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำ การวิจัยและการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายกับการฝึกปฏิบัติจริงสู่การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในด้านการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) การส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ (Classroom Management) และภาวะผู้นำ (Leadership) ที่มุ่งเน้นการทำงานศึกษาวิจัยร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทการทำงานจริงในชั้นเรียนและสถานศึกษาของตนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปพร้อมกัน ดำเนินการโดย ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคนิตศาสตร์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สมาคมคณิตศาสตรศึกษา มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด และมูลนิธิพุทธรักษา

      ลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.openclassthailand.com  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 043 009 700 ต่อ 50144 วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 09.00 – 16.30 น. Facebook: สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ Facebook: ศูนย์วิจัยคณิดศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

Scroll to Top