วันแห่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตรั้วฟ้าคราม KKBS เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2565


คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ทุกท่าน คณะฯขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความเร็จในชีวิต รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและขอให้ท่านภาคภูมิใจ “มหาวิทยาลัยของไทอีสาน” สถาบันที่ประสาทวิชาให้แก่ท่านตลอดไป

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมทิพย์นภา (1504) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่บัณฑิต ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ นัยพินิจ ประธานวิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหน่วยธุรกิจและประธานวิชาเอกการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัตร มีพร้อม ผู้แทนวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนุช รักสงฆ์ ผู้แทนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร ไพศาล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและประธานวิชาเอกการเงิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ต่อด้วย การกล่าวแสดงความยินดีและการกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ชมรมศิษย์เก่า KKBS โดย คุณทรงรัตน์ ยิ่งธงชัย ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

        รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ.2565 ความว่า ขอชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีพุทธศักราช 2565 ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง เป็นการนำความภาคภูมิใจมาสู่ตัวเอง สู่ครอบครัว สู่คณะฯ แล้วก็ส่งต่อมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษ เพราะพวกเราคณาจารย์และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสนับสนุน เพื่อดูแลให้บัณฑิตของเรานั้น มีความพร้อมมากที่สุด มาถึงวันนี้ลูกศิษย์ของเราก็แสดงศักยภาพได้สำเร็จการศึกษา คณาจารย์และบุคลากรก็มียินดีอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้ออกไปแสดงความสามารถ แสดงศักยภาพและมีความพร้อมที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปประกอบอาชีพและก็ไปสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม
         ท้ายสุดนี้ในนามของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พวกเรารู้สึกปลื้มปิติและมีความภาคภูมิใจกับบัณฑิตทุกท่าน ขออำนวยพรให้บัณฑิตประสบความสำเร็จ มีความสุขปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา มีความเจริญรุ่งเรือง สิ่งใดที่เป็นความคาดหวังก็ขอให้มุ่งมั่นทำอย่างเต็มที่อย่างเต็มใจ ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ และก็ขอให้ประสบความสำเร็จในด้านอาชีพ ด้านการงาน ด้านครอบครัวและที่สำคัญอย่างยิ่ง การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ก็ขอให้ได้ทุ่มเทและได้ช่วยเหลือ เพื่อที่จะเป็นบัณฑิตที่เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565และเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบรรยากาศและสีสันในวันแห่งความสำเร็จของเหล่าบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
ชยกร บันหาญ : ภาพ
บรรพต พิลาพันธ์ : ภาพ

Scroll to Top