AUDIT CPR 2022 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

(ระหว่างวันที่ 6-9 ธค 2565 ) ทีม AUDIT CPR ทดสอบกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์หัวใจ  หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ & หอผู้ปวยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์หัวใจ หอผู้ป่วยพิเศษ 8A และ 9A เพื่อทบทวนขั้นตอน CPR ACLS ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทุกขั้นตอนมีการจับเวลา เพื่อประเมินปัญหาและอุปสรรค

โดยได้จำลองเหตุการณ์ให้มีผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน และให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น นำทีมเข้าให้การช่วยเหลือตามขั้นตอน เพื่อประเมินปัญหาและอุปสรรคนำไปพัฒนาการช่วยฟื้นคืนชีพ และการทำงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

 

สำนักหอสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษา