ม.ขอนแก่นร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น

ม.ขอนแก่น ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอีสาน นำนางรำกว่า 200 คนร่วมใจรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เพื่อเฉลิมฉลองมหานครขอนแก่นครบรอบ 225 ปี และแสดงออกถึงการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เพื่อเฉลิมฉลองมหานครขอนแก่นครบรอบ 225 ปี และความเป็นสิริมงคล เป็นการแสดงออกถึงการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ก่อนเริ่มงานเทศกาลไหม ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565

ม.ขอนแก่นร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น

     เมื่อวันจันทร์ที่ 28  พฤศจิกายน 2565 จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เฉลิมฉลองมหานครขอนแก่นครบรอบ 225 ปี และเนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 (ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565 ) ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยพิธีเริ่มต้นขึ้นเมื่อ เวลา 16.30 น. นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี นำผู้ร่วมงานทำพิธีสักการะ 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีรำบวงสรวง โดยประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ทั้งเหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จากอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 26 อำเภอ จำนวนกว่า 25,000 คน ในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา กว่า 200 คน ได้เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงครั้งนี้ด้วย

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีสักการะ 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีสักการะ 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น

   

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประธานโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ในครั้งนี้ว่า “การรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น” นั้น เป็นกิจกรรมที่ดีงาม ที่แสดงออกถึงการรวมพลังของประชาชนชาวขอนแก่นจากทุกหน่วยงาน เป็นการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวขอนแก่น ที่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานจะต้องมีส่วนร่วม โดย มข.ได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมว่ากิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทีมผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมรำเกือบสองร้อยท่าน และ ที่สำคัญการรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น มีการอัญเชิญเจ้าพ่อดินแดงซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นที่ทางเราชาว มข.ให้ความเคารพมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วย ซึ่งเราในฐานะที่เป็นบุคลากร ผู้บริหาร และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือว่าได้ไปมีส่วนร่วมในการกราบไหว้บูชาและรำบวงสรวงถวายในสิ่งที่เราเคารพนับถือเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง ผ่านความร่วมมือในการจัดงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัด และการสื่อสารโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน และร่วมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว.

นางละออ ข้อยุ่น สำนักหอสมุด มข.
นางละออ ข้อยุ่น สำนักหอสมุด มข.

     ทางด้าน นางละออ ข้อยุ่น บุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ว่า ตนเองมาร่วมรำบวงสรวงทุกครั้งตั้งแต่ปีแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมรำจนถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 4 มีความตั้งใจว่าต้องมาร่วมกิจกรรมนี้ทุกครั้งให้ได้ เพราะเป็นกิจกรรมทำให้เราได้มีส่วนร่วมกับองค์กร และเกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองที่ได้มาร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เพราะมี 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นรวมถึงเจ้าพ่อมอดินแดงมารวมกันอยู่ที่แห่งนี้ด้วย ที่สำคัญมีความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นคนขอนแก่นและแสดงถึงความเป็นตัวตนของคน มข.ที่อุทิศตนและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม อยากเชิญชวนประชาคม มข.ได้มาร่วมกิจกรรมสำคัญนี้ในปีต่อไป

นายกฤตพงษ์ ศรีประย่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรม มข.
นายกฤตพงษ์ ศรีประย่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรม มข.

     ส่วนนายกฤตพงษ์  ศรีประย่า  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เช่นกันว่า  ตนเองมีความรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะเป็นการรำปีแรกและเป็นตัวแทน มข. เป็นผู้นำรำด้วย โดยมีโอกาสได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน จากวิชาที่อาจารย์สอนมาสอนต่อมาถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ และมีความประทับใจชาวขอนแก่นที่มีความรักความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นมาก จะเห็นได้จากการที่มีผู้มาร่วมรำเป็นจำนวนมาก หากมีโอกาสตนจะไม่พลาดในการมาร่วมกิจกรรมนี้ในปีต่อ ๆ ไปอย่างแน่นอน และอยากเชิญชวน เพื่อน ๆ นักศึกษา.มาร่วมกิจกรรมนี้ในปีต่อไปเยอะ ๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของชาว มข. อีกด้วย

นางสาวจุฑาริกา พาสงค์ คณะเกษตรศาสตร์ มข.
นางสาวจุฑาริกา พาสงค์ คณะเกษตรศาสตร์ มข.

     และนางสาวจุฑาริกา พาสงค์  จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมรำบวงสรวงว่า ตนเองมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก จึงมาสมัครร่วมรำกับพี่ ๆ จากคณะเกษตรศาสตร์ โดยเข้าร่วมซ้อมรำกับส่วนกลางทุกวัน ขอขอบคุณผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมงานกองสื่อสารองค์กรทุกท่าน ที่ดูแลและอำนวยความสะดวกทุกอย่างแก่พวกเราเป็นอย่างดี ตั้งแต่วันซ้อมจนมาถึงวันจริงและได้นำพาพวกเราเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ ได้สำเร็จลงด้วยความราบรื่น งดงามเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้ ประทับใจมากค่ะ

     สำหรับ 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ประกอบด้วย พระพุทธอภัยมงคลสมังคี, พระพุทธพระลับ, พระธาตุขามเเก่น องค์จําลอง, เจ้าพ่อมอดินเเดง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศาลหลักเมืองขอนเเก่น, พระนครศรีบริรักษ์, เจ้าพ่อมเหศักดิ์, พระพุทธมหาจักรเเก่นนคร วัดหนองเเวง พระอารามหลวง, หลวงพ่อใหญ่ วัดกลางขอนเเก่น, พระพุทธรังสิโยภาสสุขพิพัฒน์ จากวัดป่าเเสงอรุณ โดยปีนี้ได้กำหนดท่ารำประกอบเพลง จำนวน 4 เพลง คือ เพลงขอนแก่นวันนี้, เพลงฟ้อนผูกเสี่ยวเพลงดอกคูณเสียงแคน และปีนี้เพิ่มขึ้นมาอีก 1 เพลงคือเพลงสาวอีสานรอรัก ที่จะเต้นท่าฟรีสไตล์โดยไม่มีท่ารำมากำกับ

    ทั้งนี้กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น เริ่มต้นการรำบวงสรวงครั้งแรกเมื่อปี 2561 จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการแสดงออกถึงการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวจังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะเริ่มงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งที่ 4 โดยมีผู้บริหารร่วมรำบวงสรวงประกอบไปด้วย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประธานโครงการ, ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี, ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, รศ. ดร. อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยภริยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.เอื้อนจิต  พานทองวิริยะกุล เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดภาพได้ตามลิงก์ด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1Do2YybwVCkf0kLbJ57YqQMnSnP1KKZSH?usp=sharing

ภาพ / ข่าว  : กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU joins the province in nurturing Isan art, culture and tradition by sending over 200 staff and students to perform worship dance towards the 10 sacred beings of Khon Kaen City and celebrate the city’s 225th anniversary

https://www.kku.ac.th/15708

 

Scroll to Top