COLA จับมือเครือข่ายวิชาการทั่วโลกจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ICLG ครั้งที่ 7

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือภาคีเครือข่ายวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต (The 7th International Conference in Local Government) ภายใต้หัวข้อ Leadership for Digital Governance: Building the Teams to Implement the Technology ในรูปแบบผสมผสาน (Hybridge) โดยได้เกียรติจาก ท่านสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และอธิการบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจาก อังกฤษ เยอรมัน เวียดนาม จีน นิวซีแลนด์ อินเดีย และอเมริกา ร่วมในพิธีเปิดและนำเสนอผลงานวิชาการอย่างคับคั่ง

สำนักหอสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษา