มข. ร่วมประชุม 2022 SATU Presidents’Forum , National Cheng Kung University, Taiwan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม 2022 SATU Presidents’Forum, National Cheng Kung University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ในฐานะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ด้าน Sustainable Alliances, Solutions for Strategic Partnerships in the Light of Challenges and Uncertainties ระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มสมาชิกซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 101 สถาบัน จาก 9 ประเทศ กิจกรรมสำหรับการประชุมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1. Keynote Session 2. Parallel Presentation Session และ 3. Parallel Roundtable Session

จากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ด้าน Strategic Partnership ซึ่งเน้นการดำเนินงานเชิงรุกและการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืน เช่น Collaboration initiatives, Effective and consistent monitoring/follow-up and reporting การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานหลัง COVID-19 และ Global trend รวมถึงกลยุทธ์ Brain belt ที่จะช่วยผลักดันให้สมาชิกเครือข่ายประสบความสำเร็จไปด้วยกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มสมาชิก และมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เข้าร่วมประชุม

KKU joins the 2022 SATU Presidents’ Forum, National Cheng Kung University, Taiwan

https://www.kku.ac.th/15702

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

 

 

 

 

Scroll to Top