มข.จัดการแข่งขัน Hackathon U2T for BCG 2022 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะแม่ข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดการแข่งขัน Hackathon U2T for BCG 2022 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้โครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี ผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณะกรรมการตัดสิน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 250 คน ซึ่งมีตัวแทนทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปร่วมแข่งขันในระดับประเทศจำนวน 4 ทีม ดังนี้

  1. ด้านเกษตรและอาหาร ได้แก่ ทีม แซบดีนัวดี วิถีคนเอาถ่าน ตัวแทนจากตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. ด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ ทีม แพด (แพทย์) พื้นบ้าน ตัวแทนจากตำบลแพด จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยสกลนคร
  3. ด้านพลังงานและวัสดุ ได้แก่ ทีม Chiangkhan story ตัวแทนจากตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  4. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ ทีม ลานี ไหมขิด ตัวแทนจากตำบลหนองอ้อ จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยอุดรธานี

ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้เข้ารอบเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ขอเชิญติดตามให้กำลังใจตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในการแข่งขันระดับประเทศในวันที่ วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ทางเพจ U2T Online Community

ดูภาพบรรยากาศการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1YA7EE7c6el2qcn5izrNeBz0yakl…

สำนักหอสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษา