“CPR คุณก็ทำได้” QSHC อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

(วันที่ 5 กค 2565) พนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น

กิจกรรมนี้ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำทีม CPR ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นวิทยากรจัดอบรมรูปแบบการเรียนรู้ที่สนุกสนานผ่อนคลาย เน้นทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) อย่างเต็มที่ โดยมีคติที่ว่า “CPR คุณก็ทำได้” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ด้าน (CPR) สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

ขอขอบพระคุณนายมนตรี สิงหปุณณภัทร และ ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตเบื้องต้น และเชิญทีม CPR ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มาให้ความรู้กับพนักงานในสังกัดรวมทั้งสิ้น 70 คน และยังต่อยอดโครงการอบรมไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น อีก 11 แห่ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 นี้อีกด้วย..

Scroll to Top