สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเรื่อง ไหมมัดหมี่ไทอีสาน จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม  ในรูปแบบอภิปรายออนไลน์ การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ ในชื่อโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเรื่อง ไหมมัดหมี่ไทอีสาน จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล (The Silk Story:   Wisdom, Art & Creative economy  from E-Saan Thai Silk) ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2565 โดยความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมภายในงานจัดเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 นิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม”  โดยการออกแบบของนักออกแบบผ้า จำนวน 10 ชุด  ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฏาคม 2565 และพิธีเปิดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-14.00 น. ณ โถงนิทรรศการ อาคารศูนย์สารสนเทศ พบกับการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ชุด  โดย ชุดนักออกแบบแฟชั่น (เดินแบบโดยนักศึกษาเอกสิ่งทอและแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 

ส่วนที่ 2 การอภิปรายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM จำนวน 3  EP. 

การอภิปรายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM   EP.1  กับช่างทอผ้าไหมมัดหมี่ ประธานกลุ่มผู้สืบทอดภูมิปัญญาและเป็นผู้นำช่างทอผ้าในพื้นที่ได้มีอาชีพและมีวิถีชีวิตที่พอเพียง ในหัวข้อ “ชวนฟัง นั่งเว่าสาวรังไหม วิถีช่างทอที่พอเพียง” วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
วิทยากร :
คุณสุภาณี ภูแล่นกี่ ครูช่างศิลปหัตถกรรม 2556 ประธานวิสาหกิจชุม  ชนผ้าไหมมัดหมี่ บ้านหัวฝาย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ช่างทอผ้าไหมมัดหมี่ดั้งเดิม ของอำเภอชนบท
คุณทองเลิศ สอนจันทร์  ช่างทอผู้ชำนาญไหมอีรี่ จ.ขอนแก่น ประธานกลุ่มทอผ้า บ.หนองหญ้าปล้อง  อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น.
อ.ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
ลงทะเบียนไลน์ได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/550 

การอภิปรายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  EP.2 กับศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ และดีไซเนอร์ชื่อดังกับภารกิจกู้ลมหายใจผ้าไทยให้ไปไกลระดับโลก ในหัวข้อ “เส้นทางสายไหม สู่มาตรฐานแฟชั่นสากล”  วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
วิทยากร: 
ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (FTCDC)
อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ แฟชั่นและสิ่งทอ
อ.ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
ลงทะเบียนไลน์ได้ที่  https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/551


การอภิปรายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  EP.3 เกี่ยวกับกระแสการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ในปัจจุบัน ที่ควรจะพัฒนาให้ทันสมัย หรือควรจะอนุรักษณ์ลวดลายไว้แบบดั้งเดิม ในหัวข้อ  “ไหมในใจลูกค้า Original ทรงคุณค่า หรือ Modern Design สู่สากล”  วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
วิทยากร:
คุณนิดดา  ภูแล่นกี่ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม  เจ้าของแบรนด์ Nitda ต.บ้านหัวฝาย  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ช่างทอผ้าไหมมัดหมี่ลายทันสมัย
อ.ดร.ภาคินี  เปล่งดีสกุล  อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
ลงทะเบียนไลน์ได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/552

Scroll to Top