ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมหารือ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน ไทย-เคนย่า (project on Thailand-Kenya sustainable Agro-technologies development)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมหารือและติตดามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน ไทย-เคนย่า (project on Thailand-Kenya sustainable Agro-technologies development) ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ (implementing agency)

ในการประชุมหารือในครั้งนี้ มีการนำเสนอภาพรวมการออกแบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ไทย – เคนยา ซึ่งจะมีกำหนดเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2565 เนื่องจากในปี 2565 นี้ ครบรอบ 55 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เคนยาโดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ที่รับผิดชอบ ได้ร่วมกันนำเสนอภาพรวม ได้แก่ Soil health and technology for sustainable agriculture and environment, post harvest technology, value addition and value chain analysis (banana)

โอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นหน่วยงานให้ความรู้ผ่านโครงการฯ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรของเคนยา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการจัดเตรียมงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว

ข่าว: กองการต่างประเทศ

ข้อมูลข่าว/ภาพ: คณะเกษตรศาสตร์ มข.

Scroll to Top