ทีม นศ.ออกแบบสถาปัตย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวด Key Visual Graphic

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญารัตน์ ภาเตาะ , นางสาวพิชญ์สินี จันทร์มูล ,
นางสาวศิรภัสสร สุวรรณศรี และนายพิชญะ เพชรเสถียร  นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ในการประกวดออกแบบ Key Visual Graphic
ของโครงการหนังสือสมาร์ท – สมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการทั่วประเทศแบบดิจิตอล
จัดโดยสำนักงานเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การออกแบบ Key Visual Graphic เพื่อนำมาเป็น Theme ในการออกแบบ Artwork และ Design ของสิ่งพิมพ์นี้ ทางผู้ออกแบบอยากให้ตราสัญลักษณ์และภาพประกอบต่าง ๆ มีความเป็นไทยโดยการนำปลากัดไทย และผ้าไหมไทยลายดอกพิกุล เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ สีที่ใช้ในการออกแบบจะเป็น สีทอง เพื่อ สื่อถึงความหรูหรา มั่งคั่งมีเกียรติเปรียบกับปลากัดไทย ที่แหวกว่ายพลิ้วไหวสวยงามในสายน้ำ สีน้ำเงิน เปรียบเสมือนสายน้ำที่มารวมกันจากทั่วสารทิศ ประดุจกับผู้ประกอบการที่มารวมตัวกันสรรค์สร้างผ้าไหมที่มีความพริ้วไหวสวยงาม ซึ่งความสำเร็จของนักศึกษาที่ได้มานี้ต้องขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์ ผศ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล ที่เป็นที่ปรึกษาและคอยช่วยแนะนำแนวทางงานประกวดให้กับนักศึกษาจนประสบผลสำเร็จ

โครงการหนังสือสมาร์ท – สมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการทั่วประเทศแบบดิจิตอล จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเป็นโครงการเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และผู้ประกอบการผู้ประกอบการผ้าไหมทั่วประเทศเข้าสู่ระบบดิจิตอลด้วยการจัดทำฐานข้อมูลในลักษณะของสมุดรายนามผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหมแบบดิจิตอลเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบดิจิตอลในเชิงพาณิชย์

 

ภาพ : นางสาวพิชญ์สินี จันทร์มูล
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Architecture student design team awarded the first runner-up prize from Key Visual Graphic Contest

https://www.kku.ac.th/13316

 

สำนักหอสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษา