ฝ่ายการต่างประเทศร่วมกับฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียน “ทำอย่างไรให้ได้ทุน NIH : NIH Ep. 2022” เผื่อขับเคลื่อนงานวิจัย มข. สู่ Global Frontier Research University

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ กองการต่างประเทศ ฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบัณฑิตศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียน “ทำอย่างไรให้ได้ทุน NIH : NIH Ep. 2022” เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับทุนจากสถาบัน The National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา แก่คณาจารย์ นักวิจัยอาวุโส และผู้สนใจในแหล่งทุนต่างประเทศนี้ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ทพญ. วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร. ทพญ. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล หัวหน้าแขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมบรรยายและเสวนาประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆพร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ อันได้แก่ นักวิจัยต้องเตรียมตัวอย่างไร เทคนิคในการหา International collaboration มข.เรามีสิ่งใดสนับสนุน การสมัครทุน NIHต้องทำ อย่างไร วิธีการจัดทำ Budget การปรับแก้ proposal เพื่อให้ชนะใจ Reviewer และรวมถึงนโยบายด้าน Financial Conflict of Interest (FCOI) กิจกรรมในวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งในรูปแบบ onsite และ online กว่า 50 ราย และที่สำคัญมีนักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจที่จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากสถาบัน NIH นี้ ซึ่งคาดว่ามข.เราจะมีจำนวนเงินทุนวิจัยต่างประเทศเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้

งานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ทพญ. นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน “ดิฉันรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียน “ทำอย่างไรให้ได้ทุน NIH : NIH Ep. 2022” กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ฝ่ายการต่างประเทศและฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาได้ร่วมกันจัดแนะแนวแหล่งทุน The National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา เผื่อผลักดันให้คณาจารย์และนักวิจัยของมข.ได้เข้าถึงแหล่งทุนที่สำคัญนี้ เพราะจากสถิติแล้วแหล่งทุนนี้จะสนับสนุนทุนแก่นักวิจัย/นักวิทยาศาสตรืทั่วโลกมากกว่า 300,000 ราย หรือมากกว่า 2,500 สถาบันต่อปี และด้วยจำนวนเงินทุนมากกว่า 31 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

กอปรกับ “ทุนวิจัยจาก NIH นี้จะมีส่วนช่วยนักวิจัยของมข.เราผลิตผลงานที่มีค่าคะแนน Citation สูงและมีค่า impact สูงมาก อันนำไปสู่การจัดอันดับ World University Ranking ที่ดีขึ้น และที่สำคัญจะมุ่งช่วยพัฒนามข.เราสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยแนวหน้าระดับโลก “Global Frontier Research University” และในวันนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านวิทยากรผู้มากความสามารถ คือ รศ. ดร. ทพญ. วรานุช ปิติพัฒน์ และ ผศ. ดร. ทพญ. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล มาร่วมเสวนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักวิจัยมข.ของเรา”

รศ. ดร. ทพญ. วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top